Üyelerimizin Dikkatine; KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

Üyelerimizin Dikkatine,

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında T. Vakıflar Bankası İnsan Kaynakları Başkanlığınca üyelerimize yapılan bilgilendirme ve kendilerinden talep edilen taahhütnamelerde yer alan bazı hususların yanlış/farklı yorumlandığı anlaşıldığından bu durumun açıklanmasına yönelik Sendikamız yöneticilerinin, banka yöneticileriyle yapmış olduğu görüşme sonrası T. Vakıflar Bankası İnsan Kaynakları Başkanlığınca aşağıda yer alan bilgilendirme notu hazırlanmış olup üyelerimizle paylaşılmıştır.

 

                                                                                                   BASS

                                                            BANKA FİNANS VE SİGORTA İŞÇİLERİ SENDİKASI

                                                                       GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (KVKK) amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. Bu kanun kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır. Bankamız veri kayıt sisteminin bir parçası olarak gerek müşteri gerekse personelin verilerini kayıt altına almakta, depolamakta ve muhafaza etmekte olduğundan ilgili kanun kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla veri sahiplerini bilgilendirme ve veri sahiplerinin rızasını almak zorundadır. KVKK kapsamında Başkanlığımızca, kapsam dışı personelimiz dahil tüm personelimize Birim/Şubelerine ETS üzerinden gönderilen yazılar ile konu hakkında bilgilendirme yapılmış ve taahhütname alınması istenmiştir.

 

Gerek BASS Sendikası Yöneticileriyle yaptığımız görüşmelerde gerekse konu hakkında Başkanlığımıza yapılan müracaatlardan, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla yapılan bilgilendirme ve personelden talep edilen taahhütnamede yer alan bazı hususların yanlış/farklı yorumlandığı anlaşıldığından aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Taahhütnamede yer alan hususlara ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

  • “…Banka’nın hakkımda üçüncü kişilerden elde ettiği her türlü bilgi belge ve dokümanın..” ifadesi ile personel hakkında gerek müşterilerimiz (şikayet, teşekkür vb.) gerekse kamu mercileri (emniyet, işkur, mahkeme vb.) tarafından Bankamıza iletilen bilgi, belge, doküman kastedilmektedir.

 

  • Bilindiği üzere 4857 sayılı İş Kanununun 75. maddesi kapsamında personelimizin özlük dosyası tutulmakta ve yetkili merciler tarafından istenmesi durumunda özlük dosyaları yetkililere ibraz edilmektedir. Teknolojik gelişmeler sayesinde çalışan özlük bilgilerinin İnsan Kaynakları uygulamaları üzerinden tutulması mümkün olmakla birlikte Bankamızda personelin özlük bilgileri/kişisel verileri İK veri tabanına işlenmekte, kaydedilmekte, muhafaza edilmekte, güncellenmekte ve değiştirilmektedir. Bahsedildiği üzere taahhütnamede yer alan “….ve bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir kanaldan elde edilen bilgilerimin…” ifadesi teknolojik bir yenilik, mevzuat gereği ve/veya banka sisteminde olası bir değişiklik halinde personelimizden yeniden taahhüt alınmasına gerek kalmaması amacıyla kullanılmıştır. Örneğin, E-devlet sistemi üzerinden alınabilen adli sicil belgeleri, yüksek lisans belgeleri gibi doküman temininde teknolojik değişiklik yapılması, mevcutta kullanılan tablet, masaüstü bilgisayarın yerini başka bir teknolojinin (aracın) alması vb.

 

  • “…Banka tarafından kaydedilmesini, depolanmasını, muhafaza edilmesini, değiştirilmesini, yeniden düzenlenmesini, açıklanmasını, güncellenmesini, sınıflandırılmasını…” ifadesiyle hâlihazırda personelimizin medeni durumu, unvanı, ücret ve yan hakları, izin durumu, adres, cep telefonu, eş-çocuk bilgileri, acil durumda aranacak kişiler vb. gibi bilgilerinin gerek personelimiz tarafından gerekse Başkanlığımız tarafından güncellenebileceği ve değiştirilebileceği anlatılmaktadır.

 

  • “…söz konusu sürelerin sona ermesi halinde ise kişisel verilerimin anonim hale getirebilmesini…” ifadesi ile personelin Banka ile ilişiği kesildikten sonra kendisinin talep etmesi halinde yasal olarak tutmak zorunda olduğumuz bilgiler hariç olmak üzere diğer kişisel veriler ile kişi arasındaki bağın kopartılarak kime ait olduğunun anlaşılamaz/tespit edilemez hale getirilmesi anlatılmaktadır.

 

  • “…Banka’ya ibraz ve/veya beyan ettiğim bilgi ve belgelerin hatalı, eksik veya yanlış olması ya da olduğunun anlaşılması halinde Banka’nın uğrayacağı tüm zararları derhal nakden ve def’aten ödeyeceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.” ifadesiyle Banka tarafından personelimizden gerek işe girişte gerekse iş akdi süresince temin edilen ve/veya Personel Yönetmeliğinin ilgili Maddeleri gereğince bildirilmesi zorunlu bilgilerin doğru hatasız olmasının gerektiği, yanlış bilgi beyan edilmesi nedeniyle Bankanın zarara uğraması durumunda personele bu zararın rucü edileceğini ifade edilmektedir.

 

 

Söz konusu kanunun 10. maddesinde veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü,11. maddesinde ilgili kişinin hakları ve 12. maddesinde veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler düzenlenmekte olup, Bankamız Veri Sorumlusu (T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O.) sıfatıyla bu yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla, personelimize hangi kişisel verilerinin işleneceği, kişisel verilerin hangi kanaldan toplanacağı ve nerelere aktarılacağı, kişisel verilerin işlenme amaçları, hukuki sebepler ve personelimizin hakları hakkında bilgilendirme yapmakta ve rızasını talep etmektedir. Bu kapsamda yine ilgili kanunun 12. Maddesi uyarınca “veri sorumlusu” veri güvenliğinin sağlanmasından sorumlu olduğundan gerek personelimizin gerekse müşterilerimizin kişisel verilerinin yetkili olmayan mercilerle paylaşılmaması gerekmektedir.

 

Bu kapsamda, Baş Hukuk Danışmanlığımızın görüşleri doğrultusunda düzenlenen ve personelimize tebliğ edilen bilgilendirme formlarının ve taahhütnamelerin ETS yazımızda belirtildiği formatta düzenlenerek Performans Değerlendirme ve Kariyer Planlama Müdürlüğü’ne gönderilmesi hususunda,

 

Bilgilerinizi ve gereğinizi rica ederiz.

 

 

Tereddüt edilen hususlara ilişkin olarak Başkanlığımız irtibat telefonları;

Duygu MAVİ BÖLÜKBAŞI – Müdür- 0 212 398 16 12

Beyza EFENDİOĞLU – Müdür Yrd. – 0 212 398 16 41

Ayşenur Emel ÖKSÜZ – Müdür Yrd. – 0 212 398 16 64

Hasan Volkan SAVURAN – Uzman – 0 212 398 16 43

Zekiye GÜNEŞ – Uzman – 0 212 398 16 48

E-Bülten Üyeliği


En Son Yayın